Background-image
Прва основна школа у Лазаревцу
Tакмичења у школској 2013/2014:
Прочитајте:

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2013/2014. годину

Тесла Инфо Куп
Кенгур без граница

Републичко такмичење ТЕСЛА ИНФО КУП

На републичком такмичењу из информатике и рачунарства под називом Тесла Инфо Куп, одржаном 01. јуна 2014.године у Средњој електротехничкој школи ''Никола Тесла'' у Нишу, ученици наше школе Минић Алекса 7-2 и Јанковић Марко 7-3 су са великим успехом представили нашу школу, заузевши у тимском пласману 14. место од 56 ученичких тимова.

Алекса Минић је у појединачној конкуренцији на Андроид квизу освојио ТРЕЋЕ МЕСТО, што представља највећи успех наше школе на овогодишњим такмичењима.


Регионално такмичење ТЕСЛА ИНФО КУП

На регионалном такмичењу из информатике и рачунарства тим наше школе који чине:

Алекса Минић 7-2 и Јанковић Марко 7-3.

заузео је 7. место у тимском пласману, чиме је изборио учешће на Републичко такмичење. Алекса Минић је у својој дисциплини (андроид тест) освојио прво место.


ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ''Шта знаш о саобрачају?''

Прелиминарне резултате можете погледати на следећим линковима:

Прелиминарни резултати општинског такмичења - група ''Б''

Прелиминарни резултати општинског такмичења - група ''Ц''


ТЕСЛА ИНФО КУП

На регионалном такмичењу из информатике и рачунарства нашу школу ће представљати наш првопласирани тим који чине:

Јанковић Марко 7-3 и Алекса Минић 7-2.


ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

       Разред Презиме и име ученика Број бодова Ранг
VII разред Костадиновић Душан 80 II место
                           Николић Јана 70  III место
Јанковић Марко 67
Милошевић Александар 65
Јовић Давид 64
VIII разред Ђурђевић Марија 72 III место
Сенић Милица  70 III место
Гавриловић Стефан 70 III место
Пајић Димитрије 50
Тишма Страхиња 46

На Градско такмичење се пласирао ученик седмог разреда КОСТАДИНОВИЋ ДУШАН. Такмичење ће бити одржано у ОШ Светозар Милетић у Земуну, 13. априла 2014. године. 


ТЕСЛА ИНФО КУП

Званичне прелиминарне резултате школског такмичења из информатике и рачунарства - Тесла Инфо Куп за први такмичарски дан (понедељак) можете погледати на следећа два линка:

Резултати теста по школама...

Сумирани резултати теста...


ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

На Окружном такмичењу у Београду 5. априла 2014. године пласирали су се следећи ученици: 

V разред Барбара Марковић 5-3 19 бодова   I место
Ана Кртинић 5-2 16 бодова  III место
Немања Ђурђевић 5-2 16 бодова III место
VI разред  Јовановић Јана 6-1 16 бодова III место
VIII разред Вера Дуканац 8-4 18 бодова  II место
Кристина Кузмановић 8-2 16 бодоба III место

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

Прелиминарне резултате општинског такмичења из историје можете преузети са следећег линка:

Прелиминарни резултати општинског такмичења из историје


ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ - 8.РАЗРЕД

На општинско такмичење из географије су се пласирали следећи ученици:

Ђурђевић Марија
Гавриловић Стефан
Сенић Милица
Тишма Страхиња
Пајић Димитрије

Остали учесници школског такмичења су: Остојић Невена, Дуканац Вера, Павићевић Јована, Радовановић Катарина, Митровић Ивана, Орозовић Милица, и Петровић Маја.


НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРИ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Бранковић Ана 3. разред 100 поена
Милићевић Ленка 3. разред 100 поена
Марковић Илија 4. разред 100 поена
Ђурђевић Урош 4. разред 80. место
Шундић Софија 5. разред 50 поена
Новаковић Димитрије 6. разред 65 поена
Читлучанин Ива 7. разред 100 поена
Добросављевић Милош 7. разред 88 поена
Бабовић Борис 7. Разред 73 поена
Дуканац Вера 8. разред 46 поена

   Преузмите комплетне резултате такмичења... 


НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРАРИ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

VIII разред

​3. Ружица Живановић
3. Немања Стојадиновић
3. Драгослав Недељковић

Бодови

​33
32
32

Основна школа

Рудовци
Војислав Вока Савић
Војислав Вока Савић

   Преузмите комплетне резултате такмичења...


ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ

   Преузмите комплетне резултате такмичења...


ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

  VII разред

​  1. Читлучанин Ива VII-1 (96 поена)
  2. Добросављевић Милош VII-2 (92 поена)
  3. Бабовић Борис VII-2 (90 поена)
  4. Војиновић Марко VII-2 (87,5 поена)
  5.Недељковић Драгослав VII-4 (87 поена)
  6. Бирчевић Милица VII-1 (78 поена)
  7. Лалић Нина VII-4 (77 поена)
  8. Марић Марија VII-1
  9. Петковић Ана VII-1
10. Николић Јана VII-1
11. Ђокић Давид VII-1
12. Стојановић Катарина VII-2
13. Ранковић Јелена VII-1

VIII разред

​1. Сенић Милица VIII-4
2. Пајић Димитрије VIII-3
 

НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРАРИ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

VII разред

​1. Ружица Живановић
    Ђорђе Комадина
    Анђела Максимовић
2. Немања Стојадиновић
3. Драгослав Недељковић
    Ива Читлучанин

Основна школа

​Дуле Караклајић
Дуле Караклајић
Војислав Вока Савић
Диша Ђурђевић
Војислав Вока Савић
Војислав Вока Савић

VIII разред

​2. Алиса Шаботић
3. Милица Сенић

Основна школа

​Дуле Караклајић
Војислав Вока Савић

   Преузмите комплетне резултате такмичења...       


НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРАРИ НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

III разред

​1. Марковић Катарина
2. Милићевић Ленка
3. Новаковић Ана
4. Милићевић Ђурђа
5. Трајковић Матија

IV разред

​1. Ђурђевић Урош
2. Војиновић Теодора
3. Милошевић Сава
4. Николић Лазар
5. Семерад Данило

V разред

​1. Богићевић Владимир
2. Марковић Барбара
3. Шундић Софија
4. Ђурђевић Немања
5. Новаковић Василије

VI разред

1. ​Јовановић Јана
2. Новаковић Димитрије
3. Стајчић Михаило
5. Живковић Ђурђија
6. Дамњановић Марија

VII разред

​1. Читлучанин Ива
2. Добросављевић Милош
3. Бабовић Борис
4. Лукић Виктор
5. Ђорђевић Лука

VIII разред

​1. Дуканац Вера
2. Ђурђевић Марија
3. Марковић Алекса
4. Миловановић Слађана
5. Пајић Димитрије

   Преузмите комплетне резултате такмичења...


КАЛЕНДАР

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

            На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Годишњи календар такмичења и смотри основних школа за школску 2013/2014. годину.

            Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

 - на так­ми­че­њу/смотри мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци основних шко­ла;

 - из­бор уче­ни­ка за оп­штин­ско так­ми­че­ње вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та уче­ни­ка на школ­ском так­ми­че­њу/смотри;

 - за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг-ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња/смотре, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;

 - ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња/смотре вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду са Струч­ним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња/смотре;

 - уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

            Ор­га­ни­за­то­ри так­ми­че­ња и смо­три ду­жни су да бла­го­вре­ме­но пре­ци­зи­ра­ју и дру­ге еле­мен­те бит­не за спро­во­ђе­ње так­ми­че­ња/смотре, а ко­ји про­ис­ти­чу из Струч­ног упут­ства – из­бор до­ма­ћина так­ми­че­ња/смотре, пре­ци­зи­ра­ње ње­го­вих оба­ве­за, си­стем на­гра­ђи­ва­ња уче­ни­ка и на­став­ни­ка, мен­тор­ски рад (уко­ли­ко је нео­п­хо­дан или пред­ви­ђен), пот­пи­си­ва­ње ди­пло­ма, ре­гу­ли­са­ње фи­нан­сиј­ских пи­та­ња, струч­на по­моћ уче­сни­ци­ма так­ми­че­ња и смо­три и др.

   Преузмите распоред такмичења...


Тесла Инфо Куп

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" iz Niša su organizatori školskog, regionalnog i republičkog takmičenja učenika osnovnih škola iz informacionih tehnologija - Tesla Info Kup (TiK). Ovo takmičenje prvi put je održano 2011. godine kao revijalno, da bi od 2012. godine steklo republički rang.

U 2014. godini takmičenje se organizuje u okviru projekta "Informoaciono komunikacione tehnologije u službi takmičenja učenika osnovnih škola iz oblasti računarstva i informatike" sufinansiranog od strane Ministrastva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Cilj takmičenja je popularizacija modernih informatičkih i komunikacionih tehnologija.

Takmičenje se organizuje за ученике 7. и 8. разреда na tri nivoa:

  1. Školsko takmičenje - KVALIFIKACIJE - održava se u samim školama, u kabinetima za računarstvo i informatiku.
  2. Regionalno takmičenje – POLUFINALE - održava se prostorijama škole-organizatora regionalne smotre za  100 najuspešnijih učenika (50 timova) sa školskih takmičenja datog regiona. Regionalne smotre se organizuju u Nišu, Novom Sad, Kraujevcu i Beogradu.
  3. Republičko takmičenje – FINALE - održava se u Nišu, u prostorijama ETŠ "Nikola Tesla" za 80 najuspešnijih učenika iz prethodne etape (40 timova, po 10 iz svakog regiona).

За више информације посетите сајт http://tik.etstesla.ni.ac.rs/


Ке%

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања у првом полугодишту
"Наша" веб места

Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016